• شرکت سرمایه گزاری مسکن شمال شرق Translate

  • هیئت مدیره Translate

  • مدیر عامل Translate

   [[ Translate ]]

   • معاونت اداری مالی Translate

   • معاونت برنامه ریزی و فناوری Translate

   • معاونت فنی Translate

There is no item to show.

Categorized Staff List

No item(s) found.

Contact Info:

Address: No.8, Shah Nazari St., Mirdamad Blvd., Tehran - Iran

Phone: +98 (21) 22913590-8

Fax: +98 (21) 22913599

E-mail: info@maskanco.ir

 • Maskan Shomal Investment Co.
 • Maskan Gilan Investment Co.
 • Maskan Jonoub Investment Co.
 • Pars Maskan Saman Co.
 • Maskan Investment Consulting Engineers Co.
 • Maskan Investment Trading Co.

 • Maskan Tehran Investment Co.
 • Maskan Pardis Investment Co.
 • Maskan Shomalshargh Investment Co.
 • Maskan Shomalgharb Investment Co.
 • Maskan Zayandehrood Investment Co. 
 • Maskan Alvand Investment Co.
hic-iran@hic-iran.com
info@hic-iran.com