مجید توتونچی

مدیرعامل

مصطفی دانایی پارسا

معاون مالی و منابع انسانی

مجید قاسمی هنری

معاون فنی و اجرایی 

هادی سالاری

معاون اقتصادی 

info@smaskan.com  - 05138083