مجید توتونچی

مدیرعامل

سید علیرضا سیف زاده عمرانی

معاون مالی و منابع انسانی

مجید قاسمی هنری

معاون فنی و اجرایی 

info@smaskan.com  - 05138083