• بهبود ساختار و فرایندهای شرکت بر اساس PMBOK.
 • ارتقای دفتر مدیریت پروژه (PMO).
 •  حضور در مدل های تعالی سازمانی (تعالی مدیریت پروژه، تعالی سازمانی، تعالی منابع انسانی).
 •  برنامه ریزی جهت مکانیزه نمودن فرایندها.
 •  تدوین منشور، مدیریت ریسک، مدیریت دانش و مدیریت استراتژیک پروژه ها.
 •  هم افزائی با شرکت های گروه سرمایه گذاری مسکن، شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن و شرکت پارس مسکن سامان.
 •  تاسیس دفتر نمایندگی زاهدان.
 •  توسعه فعالیت ها در بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی و اخذ رتبه مربوطه.
 •  بهبود ساختار و منابع انسانی حوزه فروش مشهد و زاهدان.
 •   تسریع در واگذاری اسناد به مالکین.
 •  مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) به کمک نرم افزار Revit.
 •  توسعه حجم فعالیت ها از طریق تعریف مگاپروژه در شهرهای چابهار و گلبهار.
 •  پیاده سازی ساختار سه عاملی، کارفرما، نظارت و پیمانکار در پروژه ها.
 •  ارائه عملیات اجرایی (پس از اسکلت) پروژه نگین به صورت مشارکت در ساخت.
 •  برنامه ریزی جهت تامین منابع مالی پروژه صدرا از طریق صندوق زمین و ساختمان.


info@smaskan.com  - 05138083