درخواست همکاری - شخص حقیقی

مشخصات:
*
*
*
*
*
سابقه کار:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
توانایی انجام فعالیت:
در صورت داشتن توانایی انحام هر یک از عملیات زیر مقدار و حجم آن را در روز مشخص نمایید.
توضیحات لازم فنی و اجرایی و گواهینامه ها:

info@smaskan.com  - 05138083