درخواست همکاری - شخص حقوقی

مشخصات
*
*
*
*
*
*
*
*
توضیح: هر دو گزینه را می توان انتخاب کرد
سوابق کار (پنچ مورد آخرین کار)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
توضیحات لازم فنی و اجرایی و ارائه گواهینامه ها
فرمت های صحیح برای ارسال مدارک : "doc,docx,pdf"

* = ضروری

info@smaskan.com  - 05138083