آقای مقدوری
آقای محمد مقدوری
به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)
به سمت رئیس هیات مدیره(غیرموظف)
آقای گلمکانی
آقای احمد صادقی گلمکانی
به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)
به سمت نائب رئیس هیات مدیه(غیرموظف)
آقای ابوالفضل مهران
آقای حسن خطیب زاده
به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص)
به سمت عضو هیات مدیره(غیرموظف)

آقای سید جواد جمالی
آقای سید جواد جمالی
به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (سهامی خاص)
به سمت عضو هیات مدیره(غیرموظف)
آقای غفور خرامهر
آقای غفور خرامهر
به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص)
به سمت عضو هیات مدیره(غیرموظف)
آقای مهندس مجید توتونچی
آقای مجید توتونچی
به سمت مدیر عامل

تاریخ بروزرسانی : ۶ شهریور ۱۳۹۷ ۱۲:۲۹

info@smaskan.com  - 05138083