کمیته ریسک

آقای دکتر علیرضا سیف زاده - رئیس کمیته 

آقای دکتر احمد هادی زاده - عضو کمیته و نماینده گروه

آقای مصطفی دانایی - عضو کمیته و دبیر کمیته

آقای مهندس جلال جمالی کاظمینی - عضو کمیته

آقای مهندس مجید قاسمی هنری - عضو کمیته

کمیته حسابرسی داخلی

آقای دکتر غفور خرامهر - رییس کمیته

آقای مهدی شهریاری - عضو کمیته

آقای خضرالله ولی زاده - عضو کمیته

کمیته انتصابات:

 آقای مهندس مجید توتونچی

آقای مهندس مجید قاسمی هنری

آقای دکتر علیرضا سیف زاده 

info@smaskan.com  - 05138083