کمیته ریسک

آقای احمد هادی زاده - رئیس کمیته و نماینده گروه

آقای حسن خطیب زاده - عضو کمیته

آقای مهندس هادی سالاری - عضو کمیته

آقای مهندس مجید قاسمی هنری - عضو کمیته

آقای مصطفی دانایی - عضو و دبیر کمیته

کمیته حسابرسی داخلی

آقای دکتر سید علیرضا سیف زاده - رییس کمیته

آقای مهدی شهریاری - عضو کمیته

آقای خضرالله ولی زاده - عضو کمیته

کمیته انتصابات:

 آقای مهندس مجید توتونچی - رئیس کمیته

آقای احمد هادی زاده - عضو کمیته

آقای دکتر سید علیرضا سیف زاده - عضو کمیته

آقای مهدی جهانی - عضو کمیته

آقای مصطفی دانایی - دبیر کمیته

info@smaskan.com  - 05138083