به منظور اعمال رویه های حاکمیتی شرکت آیین نامه ها و دستورالعمل های زیر در شرکت در حال استفاده و اجرا می باشد.

  • دستورالعمل دارایی ثابت
  • آیین نامه قیمت گذاری
  • دستورالعمل اسناد دریافتنی
  • دستورالعمل ایمنی و پیشگیری
  • آیین نامه تنخواه گردان 
  • دستورالعمل ماموریت های کارکنان
  • آیین نامه معاملات
  • آیین نامه انضباطی کارکنان
  • دستورالعمل استفاده از رایانه

info@smaskan.com  - 05138083