به منظور اعمال رویه های حاکمیتی شرکت آیین نامه ها و دستورالعمل های زیر در شرکت در حال استفاده و اجرا می باشد.

  • دستورالعمل دارایی ثابت
  • آیین نامه قیمت گذاری
  • دستورالعمل اسناد دریافتنی
  • دستورالعمل ایمنی و پیشگیری
  • آیین نامه تنخواه گردان 
  • دستورالعمل ماموریت های کارکنان
  • آیین نامه معاملات
  • آیین نامه انضباطی کارکنان
  • دستورالعمل استفاده از رایانه

تصویب منشور دبیر خانه هیئت مدیره:

در دوره قبلی مواردی از جمله انتخاب دبیر هیئت مدیره، تشکیل دبیرخانه مستقل، تعیین زمان جلسات و ... اجرایی گردید، اما نیاز بود که منشور دبیرخانه هیئت مدیره به طورمدون تهیه و مصوب گردد که این موضوع در جلسه 331مورخ 11/4/1399 اجرایی گردید.

 

نام ونام خانوادگی

موظف /غیرموظف

حقوق و مزایا طی سال میلیون ریال(خالص)

حقوق و مزایا

حق حضور و پاداش

شرکت مهندسین مشاورسرمایه گذاری مسکن(سهامی خاص)- به نمایندگی مجید توتونچی

موظف

3.455

297

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) - به نمایندگی احمد هادی زاده

غیر موظف

 

338

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) - به نمایندگی احمد صادقی گلمکانی

غیر موظف

 

11

شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص)- به نمایندگی سیدعلیرضا سیف زاده

غیر موظف

2.156

135

شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص)- به نمایندگی محمد مقدوری

غیر موظف

 

11

شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد(سهامی خاص) به نمایندگی مهدی رضایتی چراغی

غیر موظف

 

11

شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص)- به نمایندگی غفور خرامهر

غیر موظف

 

295

شرکت پویانوین پارس(سهامی خاص) - به نمایندگی مهدی جهانی

غیر موظف

 

202

 


 

عضو مستقل هیئت مدیره:

در راستای رعایت مفاد ماده 39 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، درخواستی توسط هیچ فردی جهت نامزدی به عنوان عضو مستقل هیئت مدیره در زمان مقرر در ماده مذکور ارائه نشده است.

info@smaskan.com  - 05138083