به منظور اعمال رویه های حاکمیتی شرکت آیین نامه ها و دستورالعمل های زیر در شرکت در حال استفاده و اجرا می باشد.

  • دستورالعمل دارایی ثابت
  • آیین نامه قیمت گذاری
  • دستورالعمل اسناد دریافتنی
  • دستورالعمل ایمنی و پیشگیری
  • آیین نامه تنخواه گردان 
  • دستورالعمل ماموریت های کارکنان
  • آیین نامه معاملات
  • آیین نامه انضباطی کارکنان
  • دستورالعمل استفاده از رایانه

تصویب منشور دبیر خانه هیئت مدیره:

در دوره قبلی مواردی از جمله انتخاب دبیر هیئت مدیره، تشکیل دبیرخانه مستقل، تعیین زمان جلسات و ... اجرایی گردید، اما نیاز بود که منشور دبیرخانه هیئت مدیره به طورمدون تهیه و مصوب گردد که این موضوع در جلسه 331مورخ 11/4/1399 اجرایی گردید.

 

 

نام و نام خانوادگی موظف/غیرموظف حقوق و مزایا طی سال – میلیون ریال(خالص)
حقوق و مزایا حق حضور در جلسات
شرکت مهندسین مشاورسرمایه گذاری مسکن(سهامی خاص)- به نمایندگی مجید توتونچی موظف 3,232 0
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) - به نمایندگی محمد مقدوری غیر موظف 0 21.6
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) - به نمایندگی احمد هادی زاده غیر موظف 0 108
شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص)- به نمایندگی احمد صادقی گلمکانی غیر موظف 0 21.6
شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص)- به نمایندگی سیدعلیرضا سیف زاده موظف 2,375 0
شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص)- به نمایندگی غفور خرامهر غیر موظف 0 129.6
شرکت پویانوین پارس(سهامی خاص) غیر موظف 0 0
شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (سهامی خاص)-به نمایندگی مهدی رضایتی چرانی غیر موظف 0 43.2
شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (سهامی خاص)-به نمایندگی محسن شهیدی غیر موظف 0 21.6

 

عضو مستقل هیئت مدیره:

در راستای رعایت مفاد ماده 39 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، درخواستی توسط هیچ فردی جهت نامزدی به عنوان عضو مستقل هیئت مدیره در زمان مقرر در ماده مذکور ارائه نشده است.

info@smaskan.com  - 05138083