• بهبود ساختار و فرایندهای شرکت.
 • پیگیری استقرار فرایندهای مدیریت پروژه به منظور کاهش قیمت تمام شده ساخت و ارتقای کیفیت.
 • استفاده از تکنولوژی های نوین در طراحی و ساخت.
 • افزایش سهم بازار شرکت با تکیه بر تعریف پروژه هایی با توجیه مناسب اقتصادی.
 • توسعه فعالیت های شرکت با مطالعه و تحلیل بازار مسکن و رقبا و املاک و مستغلات در شرق کشور.
 • افزایش سطح زیرساخت، به ویژه در بافت های فرسوده.
 • پیاده سازی روش های نوین بازاریابی و فروش.
 • تسریع در تحویل اسناد واحدها به مالکین.
 • تهاتر بخشی از دارایی های راکد.
 • ارتقا سطح کنترل های داخلی از طریق تقویت نظام حسابرسی داخلی.
 • تبلیغات نوین و موثر با بکارگیری مشاوران مجرب.
 • استفاده از توان مالی و تنوع بخشی به تامین مالی پروژه ها و بکارگیری ابزار و سیستم های نوین مالی به منظور اجرای پروژه های مهم.
 • تمرکز بر پروژه های مهم ساختمانی، با هدف افزایش سهم پروژه های مشارکتی و پیمانکاری در سبد دآمدی شرکت به منظور ایجاد دآمدهای ثابت و پایدار و مولد ساختن دارائی ها.
 • مطالعه اقتصادی پروژه ها ی پیشنهادی به شرکت به منظور سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت
 • مدیریت بهینه دارایی ها، بدهی ها و استمرار انضباط مالی و کاهش هزینه های مالی.
 • آسیب شناسی اختلافات قراردادی و حقوقی و حقوقی و ایجاد فرآیندهای پرهیز از آنها در راستای منافع شرکت به همراه پیگیری امور حقوقی بویژه وصول مطالبات به منظور استیفای حقوق شرکت
 • توانمندسازی منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان.
 • توسعه کمی و کیفی سرمایه گذاری.

 

info@smaskan.com  - 05138083