پروژه آپاسای
49.9 درصد (خردادماه 98)
حدود 9000 مترمربع
حدود 29000 مترمربع
حدود 120 واحد
حدود 17000 مترمربع
اختصاصی هر واحد
اختصاصی هر واحد

info@smaskan.com  - 05138083